Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

 

A http://www.erika-apartmanhaz.hu/ üzemeltetője tájékoztatja a honlap látogatóit és a szolgáltatást igénybevevő vendégeit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról. A vendégek személyes adatainak védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679

Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info törvény) megfelelő tájékoztatást.

Továbbá, jelen dokumentum által tájékoztatjuk a vendégeinket arról, hogy milyen biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk a személyes adataiknak a védelmében.

 1. Szállásadó, továbbiakban Adatkezelő:

  A szálláshely-szolgáltató neve: Hack Erika Csilla
  A szálláshely-szolgáltató székhelye: 5700 Gyula, Károly Róbert utca 23.
  A szálláshely elnevezése: „Erika Apartmanház”
  A szálláshely elnevezése címe: 5700 Gyula, Károly Róbert utca 23. hrsz.: 317
  A szálláshely-szolgáltató adóazonosító jele: 8354382095
  A szálláshely-szolgáltató statisztikai száma: 61245107-5520-233-04
  A bejelentés előterjesztésének napja: 2018.április 27.
  Nyilvántartási szám: 298/2002
  Regisztráció szám: 77
  honlap: http://www.erika-apartmanhaz.hu/


 2. Adatokért felelős Adatkezelő elérhetőségei:

  Név: Hack Erika Csilla
  Címe: 5700 Gyula, Károly Róbert utca 23.
  Telefonszáma: +36 20 451 1136
  e-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Az Adatvédelemért felelős Felügyeleti szervek:

1./ NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgáThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
2./ Peres eljárás esetén, a területileg illetékes polgári bíróság. Gyulai Járásbíróság (5700 Gyula, Béke sugárút 38.; telefonszám: +36-66-562-220; e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


 1. A kezelt Adatok köre:

  A honlap, -http://www.erika-apartmanhaz.hu/.  – nem tartalmaz cookie-kat és követőkódokat. Ezért a honlap meglátogatásának időpontja nem kerül rögzítésre. Nem kerül rögzítésre a látogató számítógépének a böngésző és operációs rendszere sem.
  A honlap jelenleg csak és kizárólag a személyes kapcsolat felvétel lehetőségére és konkrét szállásfoglalásra van felkészítve.
  Konkrét szállásfoglalás esetén a megadott adatok kezelése az adatszolgáltató önkéntes hozzájárulásával történik.
  Konkrét szállásfoglalás esetén az értesítés a szállásadóhoz a gmail.com levelezőrendszeren keresztül érkezik.
  Az ott megjelenő adatokért a Google operációs rendszer Adatvédelmi szabályzatában foglalt irányelvek az irányadóak.

Szállásfoglalás esetén csak annyi adatot kérünk be, amely a szolgáltatás megvalósulásához, és a szolgáltatás törvényben előírt követelményeihez feltétlenül szükséges.
A gyermekek számára és életkorára vonatkozó kérdésünkre adott válasz segíti a szobánkénti elhelyezés megtervezését, az árkialakítást, és az idegenforgalmi adó mértékének a megállapítását.

 

 1. Az Adatkezelés célja:

  A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen, és regisztrációját feldolgozhassuk. Az adatkezelés, a website szolgáltatásait igénybevevő felhasználók és a szállásadó közötti folyamatos kapcsolat, a szállásszolgáltatás megvalósulásának és a törvényben előírt, hatóságok irányába tett adatszolgáltatás kötelezettségeinek megvalósulása érdekében történik.
  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
  Kivételt képeznek azok az esetek, melyek egy adott esetben az adatszolgáltató egyértelmű beleegyezésével történnek.
  Az így megadott adatok kezelése az adatszolgáltató önkéntes beleegyezésével történik.


 2. Az Adatkezelés időtartama:

  A http://www.erika-apartmanhaz.hu/adatokat nem rögzít, címlistát nem generál, így nem merül fel adattörléssel kapcsolatos teendő.
  A website segítségével történt szállásfoglalás esetében az adatok a törvényben előírt vendégkönyvben kerülnek rögzítésre. Az abban rögzítésre került adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre (tárolásra) kerülnek.
  Továbbá, szállásfoglalás esetén az adatszolgáltató neve és telefonszáma rögzítésre kerül egy, az adott év évszámával jelölt naptárban. A naptárban tárolt adatok megsemmisítése az adott évet követő év március 31-ig történik meg. A megsemmisítés iratmegsemmisítő által történik.
  Továbbá adatok tárolására kerül sor a törvényben előírt módon és ideig, a szállás ellenértékeként és az IFA ellenértékeként kiállított számla esetében is. A számla minden esetben a fizetést végző személy nevére van kiállítva.
  A törvényben előírt adatmegőrzés lejárta után ezen iratanyagok is megsemmisítésre kerülnek.


 3. Adatfeldolgozók, az adatokhoz hozzáférők köre:

  Az adatszolgáltató személyesen és önként megadott adataihoz az Adatkezelő megbízott munkatársai, a szállásadást felügyelő hatóságok, más szállásportálok és a könyvelést végző személy férhet hozzá.
  Az Adatfeldolgozói szerződések az Adatvédelmi Szabályzat mellékletét képezik, kivételt képeznek ez alól a hatóságok, melyek a saját, rendeletben meghatározott Adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően járnak el.
  Kivételt képeznek még a szállásportálok, melyek saját, törvényben meghatározott Adatvédelmi Szabályzatuk alapján járnak el. 
  Hatósági szervek: Önkormányzat, NAV, Fogyasztóvédelem, ÁNTSZ, Tűzoltóság,
  Szállásportálok: booking.com, szallas.hu, travelminit.ro, szallaskereses.hu
 1. Az Adatszolgáltató jogai:

  Bármikor kapcsolatba léphet az adatokért felelős Adatkezelővel a szabályzat 2. pontjában említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),

 • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)

 • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),

 • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),

 • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),

 • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),

 • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).

 • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)


 1. Fizetési lehetőségek:

  Szállásfoglalás esetén a szállásellenértékének kiegyenlítése 3 módon történik:
  a.) készpénzzel a helyszínen
  b.) banki átutalással
  c.) un. „Szépkártyával” a helyszínen, online felületen keresztül.

  a.) Készpénzes fizetés esetén számla kerül kiállításra, mely a törvényben előírt módon tartalmazza a szállást kifizető személy adatait.
  b.) Banki átutalás esetén a banki adatokat a bank kezeli, az adatszolgáltató csak a bank által meghatározott adatokat adja meg. Ezen adatok védelméről a tranzakcióban részt vevő bankok kötelesek gondoskodni.
  c.) „Szépkártyával” történő fizetés esetén a fizetés lebonyolítása a következőképpen zajlik:
  Az adatszolgáltató, szállásfoglaló a „Szépkártya” adatait az Adatkezelő, szállásadó rendelkezésére bocsátja. Adatkezelő belép a „Szépkártyát” kezelő banki felületre és az ott meghatározott módon a szállás költségeit levonja. Ezt a folyamatot az Adatszolgáltató mindvégig felügyeli, és adatait önként bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére. A tranzakcióról a bank minden esetben visszaigazolást küld az elfogadóhely részére, jelen esetben az Adatkezelő, szállásadó részére, illetve az Adatszolgáltató, vendég részére. A banki tranzakcióért az adott bankok Adatvédelmi szabályzataiban foglaltak az irányadóak.
  Bankok: OTP bank Zrt., K&H Bank, MKB bank,
 1. Adatbiztonsági intézkedések:

A http://www.erika-apartmanhaz.hu/cookie-kat és követőkódokat nem használ. Személyes adatokat nem rögzít, és nem tárol. A website-on történt szállásfoglalás esetében az adatok a gmail levelezőrendszeren keresztül érkeznek, melyre a gmail levelezőrendszerének törvényben meghatározott Adatvédelmi szabályzatában foglaltak irányadóak.
A Facebook oldalon megjelenés kizárólag információ közlésre van felépítve, rajta az adatbiztonságot a Facebook törvényben meghatározott Adatkezelési Szabályzata felügyeli.
A személyes adatok szállásfoglalás és számlaadási kötelezettség esetén kerülnek rögzítésre un. vendégkönyvben, az adott év, erre foganatosított naptárjában, a Szépkártyával történő fizetés visszaigazoló szelvényén és a számlatömbben.
A vendégkönyv, a visszaigazoló nyomtatványok és a számlatömb, amikor éppen nincs használatban, az erre kijelölt irodában, az erre kijelölt zárható szekrényben kerül tárolásra. Az aktuális naptár napközben, az Adatkezelő, illetve az erre kijelölt Adatfeldolgozó kezelésében van.
A szállás díjának kifizetése esetén kiállított számla a könyvelőhöz kerül, aki a saját, rendeletben meghatározott Adatkezelési Szabályzatának megfelelően jár el és a számlát a törvényben meghatározott ideig tárolja.
Szépkártyával történő fizetés esetén az adatkezelő a tranzakció után a kártyadatokat nem tárolja, a fizetést visszaigazoló bizonylatokat azonban igen a törvényben meghatározott ideig.


 

 1. Adatkezelés megsértését követő jogérvényesítési lehetőségek:

  Az az Adatszolgáltató, aki úgy érzi, hogy jelen szerződésben feltüntetett Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az kérheti az adatvédelmi biztos segítségét, illetve az illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti igényét.

Erre vonatkozó információt az Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában talál.

 

 1. Tájékoztatás magánszférát fenyegető veszélyekről:

  Felhívjuk figyelmét, hogy a http://www.erika-apartmanhaz.hu/website-on közölt véleménye személyes adat, melyből „érzékeny” adataira, származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
  Javasoljuk, hogy személyes adatainak védelmében használjon un. PET technológiát (Privát szférát erősítő technológia)
  pl.: https://cdt.org/, http://wizards-of-os.org/index.php?id=554&L=3

 2. Az Adatvédelmi szabályzat hatálya:

  Időbeli hatály: Jelen szabályzat 2018.május 15-től lép hatályba további rendelkezésig,
  és visszavonásig hatályos

  Személyi hatály: jelen szabályzat hatálya kiterjed az Erika Apartmanra, azon személyekre, akik adatait a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akiknek jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti


Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Erika Apartman valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.


 1. Az Adatkezelő nyilatkozata:

  Az adatkezelő kijelenti, hogy

 

 • Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info törvény) megfelelő tájékoztatást. Mindezen rendelkezésben és törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.

 • Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban, vagy megbízási viszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van, és akik az Adatkezelővel erre vonatkozó szerződést kötöttek.

 • Gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

 • A website a látogatók személyes adatait szállásfoglalás estén bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tett, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

 • Az Apartmanban megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tett, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

 

 • Az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megtette, biztosította.

 

 • A tőle elvárható módon mindent megtett az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, és az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 

 • A neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

 

 • A személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

 • Multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges

 

 • Személyes adatot más országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

 • Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedésekre felkészült, ismeri annak menetét, tudja, hogy milyen feladatai vannak. Incidens esetén az incidens bejelentése és a tájékoztatás azonnal, de legkésőbb 72 órán belül megtörténik.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Az Adatvédelmi szabályzat módosítása:


Az adatvédelmi szabályzat idővel módosulhat a törvényben meghatározott módon.
Amennyiben ez önt, mint adatszolgáltatót jelentős mértékben érinti, vagy jelentős tartalomváltozás következik be ezen Szabályozás szövegezésében, akkor arról a http://www.erika-apartmanhaz.hu/website-onkeresztül tájékozódhat, vagy erről tájékoztatót küldünk Önnek.

 

Az Erika apartmanház területén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési  szabályzata 

1. A kezelt adatok köre 

Az apartmanház területén a bejáratnál, illetve a parkolóra a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelési rendszerrel történik, melynek során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert az apartmanház működteti.

2. Az adatkezelés célja

A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének célja az apartmanház területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az apartmanház vagyontárgyainak védelme. További cél a jogsértések megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a felvételek bizonyítékként történ felhasználása a hatósági eljárások keretében. 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az apartmanház területén tartózkodó személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett  adatkezelésről tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a  területen megjelenni kívánó további személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegít módon, ismertetőt kell kihelyezni. Az elektronikus térfigyelő rendszer  alkalmazásához az apartmanház vendégei vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik, akik az apartmanház területén tartózkodnak elfogadják, hogy róluk felvételek készülhetnek, és azok a szabályzatban meghatározottak szerint felhasználhatóak. 

4. Az adatkezelés időtartama 

 A képfelvételeket az apartmanházban lévő központi  felvevő egységen 3 napig tároljuk. 

5. Az adatkezelés jogosultsági köre 

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag az apartmanház üzemeltetői jogosultak. A kamerák által készített  és tárolásra került felvételeket kizárólag az apartmanház üzemeltetői nézhetik vissza. A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentést kizárólag az apartmanház  üzemeltetői készíthetnek. 

6. Az adatbiztonsági intézkedések 

6.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. 

6.2. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények  kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges  intézkedések kezdeményezése céljából tehetik.  A kamerák által sugárzott képekről a központi  felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt  készíteni nem lehet. 

6.3. A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés  csak biztonságos módon, és csak úgy történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni  kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén  a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést  haladéktalanul meg kell szüntetni.

6.4. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer, és a  rögzítésre került felvételeket is csak ezen a merevlemezen tárolják. A felvételekről külön  biztonsági másolat nem készül. 

6.5. Jogsértő cselekmény észlelését követően a szükséges hatósági eljárás haladéktalan megkezdéséről és a cselekményről készült felvételek tárolásáról intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok  szolgáltatásáról külön nyilvántartást az adatvédelmi szabályzat szerinti formanyomtatványon kell vezetni.

7. Kamerák elhelyezése

Az apartmanház területén összesen 2 darab, a bejáratánál 1 darab, illetve a parkolónál 1 db kamera található. 

8. Az érintettek jogai 

8.1. Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont). 

8.2. Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három  napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre a megsemmisítés mellőzésének kérésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet az apartmanház vezetőjének kell benyújtani. 

8.3. Az  érintett kérelmezheti az apartmanháznál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés  kivételével - törlését vagy zárolását. 

8.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre  vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, b) ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az apartmanházvezető megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

8.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság  az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

Szerkezetbe foglalt szabályzat 2021.06. 01.-én lép hatályba. 

Gyula, 2021.06.01. Erika apartmanház

 

Gyula apartmanház a Várfürdő közelében

Gyula Apartmanház a Várfürdő közelében

Gyula szállás a Várfürdő közelében

Gyula Apartman a Várfürdő közelében - Szép kártya elfogadóhely

Gyula Apartman a Várfürdő közelében - Szép kártya elfogadóhely